AVIS LEGAL

D’acord amb el tractament de les dades personals i a la protecció de la intimitat en el sector de les comunicacions electròniques, posem al seu coneixement la següent informació:

Ski Canaro, és el titular del portal Web www.skicanaro.com, que actua exclusivament com a gestora dels continguts del present portal Web, domiciliada a: ski canaro carretera general 2 nº 26 Incles-Soldeu AD 100 (Principat d’Andorra), NRT F-008693-l, amb el Registre de Comerç numero 905210R, és l’encarregada de la gestió i funcionament del lloc Web esmentat anteriorment.

Si vol contactar amb nosaltres, pot fer-ho mitjançant correu postal a l’adreça esmentada al paràgraf anterior, o be a través del formulari de contacte del nostre web.

CONCEPTE D’USUARI

La utilització del Lloc Web atribueix la condició d’Usuari, i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, en la versió publicada per Ski Canaro, en el mateix moment en què l’Usuari accedeixi a la Web. En conseqüència, l’Usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar la Web, ja que pot sofrir modificacions.

INFORMACIÓ SOBRE ELS VINCLES “LINKS”

Ski Canaro no es fa responsable de les webs no pròpies o de tercers, a les quals es pot accedir mitjançant vincles “links” o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers.
Qualsevol ús d’un vincle o accés a una Web no pròpia és realitzat per voluntat i risc exclusiu de l’usuari i Ski Canaro no recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d’un vincle aliè a la Web de skicanaro.com, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivada de l’ús o mal ús d’un vincle, o de la informació obtinguda a través d’ell, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l’accés, o de l’intent d’us o mal ús d’un vincle, tant en connectar al Lloc Web skicanaro.com com al accedir a la informació d’altres webs des del mateix Lloc Web.

RENÚNCIA I LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

La informació i serveis inclosos o disponibles a través de les pàgines Web poden incloure incorreccions o errors tipogràfics. De forma periòdica s’incorporen canvis a la informació continguda. Ski Canaro pot introduir en qualsevol moment millores i/o canvis en els serveis o continguts.
També s’adverteix que els continguts d’aquesta Web, tenen la finalitat d’informar i mantenir el contacte amb vostè, enviar-li informació dels nostres serveis, segons el previst en el present avís legal i la resta de textos legals del present Lloc Web

INFORMACIÓ SOBRE L’EXEMPCIÓ DE TOTA RESPONSABILITAT DERIVADA D’UNA FALLADA TÈCNICA I DE CONTINGUT

Ski Canaro declina qualsevol responsabilitat en cas que existeixin interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts en Internet, qualsevol que sigui la seva causa.
Així mateix, Ski Canaro no es fa responsable per caigudes de la xarxa, pèrdues de negoci a conseqüència d’aquestes caigudes, suspensions temporals del fluid elèctric o qualsevol altre tipus.

Ski Canaro no declara ni garanteix que els serveis o continguts no siguin interromputs o que estiguin lliures d’errors, que els defectes siguin corregits, o que el servei o el servidor que ho posa a disposició estiguin lliures de virus o altres components nocius, sense perjudici que Ski Canaro realitza els seus millors esforços a evitar aquest tipus d’incidents. En cas que l’Usuari prengués determinades decisions o realitzés accions amb base a la informació inclosa en qualsevol dels “websites”, es recomana la comprovació de la informació rebuda amb altres fonts.

INFORMACIÓ RELATIVA A LA PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

 1. L’estructura, disseny i forma de presentació dels elements (gràfics, imatges, fitxers logotips, combinacions de colors i qualsevol element susceptible de protecció) estan protegits per drets de propietat intel·lectual, titularitat de Ski Canaro.
 2. Estan prohibides la reproducció, la transformació, distribució, comunicació pública, posada a la disposició del públic i, en general qualsevol altra forma d’explotació, parcial o total dels elements referits en l’apartat anterior. Aquests actes d’explotació només podran ser realitzats en virtut d’autorització expressa de Ski Canaro i que, en tot cas, hauran de fer referència explícita a la titularitat dels citats drets de propietat intel·lectual de Ski Canaro.
 3. Només està autoritzat per a l’ús privat del material documental elaborat per Ski Canaro. En cap cas, podrà suprimir, alterar, eludir o manipular qualssevol dispositius de protecció o sistemes de seguretat que puguin estar instal·lats.
 4. Excepte autorització expressa de Ski Canaro, no es permet l’enllaç a “pàgines finals”, el “frame” i qualsevol altra manipulació similar. Els enllaços han de ser sempre a la pàgina principal o “home page” skicanaro.com.
 5. Els signes distintius (marques, noms comercials) de Ski Canaro, estan protegits per drets de propietat industrial, quedant prohibida la utilització o manipulació de qualssevol d’aquests, excepte autorització expressa i per escrit de Ski Canaro.

COMPRA ON-LINE SEGURA

La seguretat és una prioritat per a Ski Canaro pel que realitzem el màxim esforç per assegurar que el nostre procés de transaccions sigui segur i de que la seva informació personal estigui en lloc segur.

NO COMPARTEIXI LA SEVA INFORMACIÓ PERSONAL

Ski Canaro mai li enviarà un correu electrònic ni li trucarà per telèfon per demanar-li que reveli o verifiqui la contrasenya del seu compte a Ski Canaro, ni els seus números de compte bancària o targeta de crèdit, ni cap altre tipus d’informació personal. En cas que algú es posi en contacte amb vostè o de rebre un correu electrònic no sol·licitat que li demani alguna de les dades anteriors, no respongui i comuniqui-ho immediatament a Ski Canaro, perquè procedeixin a la investigació de l’incident.

IDENTIFIQUI ELS CORREUS ELECTRÒNICS FALSOS (intents de ‘spoofing’ o ‘phishing’)

Ignori tot correu electrònic que rebi en el qual se li sol·liciti informació personal o que li redirigeixi a una altra pàgina web que no sigui propietat de Ski Canaro, o de societats del seu grup, o en el qual se li demani que pagui en un mitjà diferent de l’autoritzat per Ski Canaro, ja que podria ser un intent de suplantació de personalitat (‘spoofing’ o ‘phishing’), i haurà de considerar-ho fraudulent.

Ski Canaro utilitza el domini ” skicanaro.com” per els seus correus electrònics.

Alguns correus electrònics que practiquen phishing contenen enllaços a llocs web que utilitzen la paraula “Ski Canaro” a la seva URL, però que li dirigiran a un lloc web completament diferent. Si desplaça el ratolí per sobre de l’enllaç, podrà veure la URL associada, que probablement tindrà un format diferent a les enllaçades en els llocs web autèntics de Ski Canaro.
Si així i tot vostè fa clic en un correu electrònic que practica phishing i és redirigit a una pàgina que s’assembli a “Al seu Compte” o a qualsevol que li demani verificar o modificar la seva informació personal, ignori-la i consideri-la com a fraudulenta.

COMUNIQUI ELS INTENTS DE ‘phishing’

Accedeixi al nostre formulari de contacte i en alguna de les comunicacions, adjunti el correu electrònic que considera fals. En adjuntar-nos aquest correu electrònic fraudulent, ens està ajudant a localitzar el seu origen.
Si no pot adjuntar el correu electrònic fals, reexpedeixi-ho via el nostre formulari de contacte i inclogui la major quantitat d’informació possible sobre el mateix.

POLÍTICA DE PRIVACITAT RGPDUE / LQPD

TEXT LEGAL

De conformitat amb allò que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i la Llei qualificada 15/2003 de Protecció de Dades Personals (LQPD) i del Reglament de l’Agència Andorrana de Protecció de Dades (RAAPD) que desenvolupa la LQPD, li informem que les dades personals facilitades a través dels formularis, així com la seva adreça de correu electrònic, han estat incloses a un tractament titularitat de Ski Canaro amb domicili social a ski canaro carretera general 2 nº 26 Incles-Soldeu AD 100 (Principat d’Andorra), NRT F-008693-L, Amb el Registre de Comerç numero 905210R, és l’encarregada de la gestió i funcionament del lloc Web esmentat anteriorment.

Formulari de contacte, amb la finalitat d’atendre les seves consultes i enviament d’informació relacionada amb les activitats, productes i serveis que ofereix Ski Canaro.

S’informa que les dades poden ser utilitzades per l’enviament de comunicacions comercials, per qualsevol mitjà, relatius a altres serveis de la nostra empresa que puguin ser del seu interès. Si bé podrà en qualsevol moment oposar-se a aquest tipus d’enviaments, enviant un correu electrònic a l’adreça info@skicanaro.com indicant a l’assumpte “BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ”.

Així mateix, podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició i en el seu cas, portabilitat i limitació, enviant un escrit acompanyat d’una fotocòpia del D.N.I a la següent adreça : ski canaro carretera general 2 nº 26 Incles-Soldeu AD 100 (Principat d’Andorra) o bé enviant-ho per correu electrònic a info@skicanaro.com i acompanyada d’una fotocòpia del seu DNI o document acreditatiu equivalent i indicant a l’assumpte “PROTECCIÓ DE DADES” .

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Ski Canaro està especialment sensibilitzada en la protecció de les dades dels usuaris dels serveis als quals s’accedeix a través del lloc Web. Mitjançant la present Política de Privacitat [d’ara endavant, la Política] informa als Usuaris de skicanaro.com del tractament i usos als quals se sotmeten les dades personals que es recauen en la Web, amb la finalitat de que decideixin, lliure i voluntàriament, si desitgen facilitar la informació sol·licitada.

Ski Canaro considera essencial garantir la protecció de les dades personals per això, amb la finalitat de protegir la intimitat i privadesa de tots els interessats (titulars de les dades), posem de manifest la present Política de Privacitat, comprometent-nos a garantir les exigències legals estipulades en la legislació i reglamentació que sigui aplicable en la matèria de Protecció de Dades Personals.

Així doncs, en compliment del Reglament (UE) 2016/679 i la Llei qualificada 15/2003, per mitjà del present document, Ski Canaro informa:

1-Titularitat dels Tractaments

Ski Canaro amb domicili social a: ski canaro carretera general 2 nº 26 Incles-Soldeu AD 100 (Principat d’Andorra) és titular de diferents tractaments.

En concret, les dades recaptades a través de la present Web, s’incorporen al tractament [USUARIS WEB / NEWSLETTER], als que li serà aplicada la present política de Privacitat.

2-Recollida i Tractament

El tractament [USUARIS WEB / NEWSLETTER], té com a principals característiques:

2.1-Finalitat

La finalitat de la recollida i incorporació de les dades als citats tractaments, consisteixen en:

a. Per al Tractament [USUARIS WEB / NEWSLETTER], oferir la informació sol·licitada pels interessats en el formulari o qüestionari de la pàgina Web skicanaro.com.

 1. Resoldre les qüestions formulades
 2. i remetre’ls informació sobre les nostres activitats, productes i serveis del portal titularitat de Ski Canaro.

2.2-Encarregat de Tractament

En el cas de que hi hagin tercers que accedeixin a aquest tractament i amb els quals existeixi obligació de subscriure el contracte que prescriu (l’article 28 RGPDUE). Es signarà aquest contracte sobre els termes que marca el citat article, que regularà contractualment l’ús i la confidencialitat de les dades personals, de conformitat amb el que es disposa en la legislació vigent.

2.3-Base jurídica – Consentiment

Mitjançant l’emplenament dels diversos formularis contingut a la Web esmentada anteriorment, l’interessat presta el seu consentiment perquè les dades de caràcter personal subministrades siguin incorporats al citat tractament, sent objecte de tractament per la mateixa de conformitat amb la present Política de Privacitat. De la mateixa manera presta consentiment perquè Ski Canaro, trameti informació periòdica i informar dels nostres serveis.

Si bé podrà en qualsevol moment oposar-se a aquest tipus d’enviaments, enviant un correu electrònic a l’adreça info@skicanaro.com indicant a l’assumpte “BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ”.

3-Mesures de Seguretat

Ski Canaro, ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades de caràcter personal legalment requerits, i ha instal·lat tots els mitjans i mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori dels mateixos.

4-Drets d’Accés, Rectificació, Cancel·lació, Oposició, Portabilitat i Limitació

Els interessats titulars de les dades contingudes en el tractament [USUARIS WEB / NEWSLETTER] així com els titulars de dades contingudes en qualsevol dels tractaments titularitat de Ski Canaro, podran dirigir-se a l’entitat, com a responsable de tractament, amb la finalitat de poder exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, portabilitat, i si escau limitació (Drets ARCOPL) respecte de les dades incorporades en el tractament.

Aquests drets tenen caràcter “personalíssim”, per la qual cosa únicament podran ser exercitats pel propi interessat, o el seu representant legal, prèvia acreditació de la seva identitat, o si escau, de la suficiència de la representació.

A.- El dret d’accés, a exercitar amb periodicitat anual, excepte interès legítim acreditat. En exercitar el dret d’accés, l’interessat podrà optar pels següents sistemes de consulta del fitxer:
– a través del nostre formulari de contacte
– comunicació per escrit dirigida a: ski canaro carretera general 2 nº 26 Incles-Soldeu AD 100 (Principat d’Andorra)
Ski Canaro, procedirà a notificar la seva decisió en el termini d’un mes. Si fos en sentit afirmatiu, l’interessat podrà accedir a la referida informació en el termini dels 10 dies següents a la seva notificació.

B.- El dret de rectificació i cancel·lació podran ser exercitats, conformement a les següents previsions, sempre que l’interessat consideri que les dades recollides en els nostres tractaments són inexactes, incomplets, inadequats o excessius. En aquest cas, podrà exercitar-los a través d’algun dels mitjans anteriorment previstos.
Ski Canaro, procedirà a la rectificació o cancel·lació dins dels 10 dies següents al de la recepció de la sol·licitud

C.- El dret de portabilitat podran ser exercitat, conformement a les següents previsions, sempre que l’interessat consideri que les dades recollides en els nostres tractaments, has de ser retornades al titular de les dades, o bé a un altre tercer (Encarregat de tractament).

D.- El dret de limitació podran ser exercitat, prèviament el dret d’oposició al tractament de les seves dades, i que mentre no es resolgui el Dret d’oposició, es limiti el tractament de les mateixes.

5-Canvi de Normativa

Ski Canaro, es reserva el dret de modificar la present política amb l’objecte d’adaptar-la a les novetats legislatives o jurisprudencials així com les que poguessin derivar-se de “codis tipus” existents en la matèria. Tals canvis seran comunicats amb l’antelació que sigui necessària a la nostra pàgina Web, sense perjudici de reclamar el consentiment necessari dels afectats quan aquest no es considerés atorgat conformement als termes de la present política.

Qualsevol dubte, pregunta o comentaris que pogués albergar amb referència a la present normativa, no dubti a consultar-les dirigint la seva comunicació sobre aquest tema al nostre formulari de contacte.

POLÍTICA DE PRIVACITAT RGPDUE / LQPD

TEXT LEGAL

De conformitat amb allò que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i la Llei qualificada 15/2003 de Protecció de Dades Personals (LQPD) i del Reglament de l’Agència Andorrana de Protecció de Dades (RAAPD) que desenvolupa la LQPD, li informem que les dades personals facilitades a través dels formularis, així com la seva adreça de correu electrònic, han estat incloses a un tractament titularitat de Ski Canaro amb domicili social a ski canaro carretera general 2 nº 26 Incles-Soldeu AD 100 (Principat d’Andorra), NRT F-008693-L, Amb el Registre de Comerç numero 905210R, és l’encarregada de la gestió i funcionament del lloc Web esmentat anteriorment.

Formulari de contacte, amb la finalitat d’atendre les seves consultes i enviament d’informació relacionada amb les activitats, productes i serveis que ofereix Ski Canaro.

S’informa que les dades poden ser utilitzades per l’enviament de comunicacions comercials, per qualsevol mitjà, relatius a altres serveis de la nostra empresa que puguin ser del seu interès. Si bé podrà en qualsevol moment oposar-se a aquest tipus d’enviaments, enviant un correu electrònic a l’adreça info@skicanaro.com indicant a l’assumpte “BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ”.

Així mateix, podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició i en el seu cas, portabilitat i limitació, enviant un escrit acompanyat d’una fotocòpia del D.N.I a la següent adreça : ski canaro carretera general 2 nº 26 Incles-Soldeu AD 100 (Principat d’Andorra) o bé enviant-ho per correu electrònic a info@skicanaro.com i acompanyada d’una fotocòpia del seu DNI o document acreditatiu equivalent i indicant a l’assumpte “PROTECCIÓ DE DADES” .

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Ski Canaro està especialment sensibilitzada en la protecció de les dades dels usuaris dels serveis als quals s’accedeix a través del lloc Web. Mitjançant la present Política de Privacitat [d’ara endavant, la Política] informa als Usuaris de skicanaro.com del tractament i usos als quals se sotmeten les dades personals que es recauen en la Web, amb la finalitat de que decideixin, lliure i voluntàriament, si desitgen facilitar la informació sol·licitada.

Ski Canaro considera essencial garantir la protecció de les dades personals per això, amb la finalitat de protegir la intimitat i privadesa de tots els interessats (titulars de les dades), posem de manifest la present Política de Privacitat, comprometent-nos a garantir les exigències legals estipulades en la legislació i reglamentació que sigui aplicable en la matèria de Protecció de Dades Personals.

Així doncs, en compliment del Reglament (UE) 2016/679 i la Llei qualificada 15/2003, per mitjà del present document, Ski Canaro informa:

1-Titularitat dels Tractaments

Ski Canaro amb domicili social a: ski canaro carretera general 2 nº 26 Incles-Soldeu AD 100 (Principat d’Andorra) és titular de diferents tractaments.

En concret, les dades recaptades a través de la present Web, s’incorporen al tractament [USUARIS WEB / NEWSLETTER], als que li serà aplicada la present política de Privacitat.

2-Recollida i Tractament

El tractament [USUARIS WEB / NEWSLETTER], té com a principals característiques:

2.1-Finalitat

La finalitat de la recollida i incorporació de les dades als citats tractaments, consisteixen en:

a. Per al Tractament [USUARIS WEB / NEWSLETTER], oferir la informació sol·licitada pels interessats en el formulari o qüestionari de la pàgina Web skicanaro.com.

 1. Resoldre les qüestions formulades
 2. i remetre’ls informació sobre les nostres activitats, productes i serveis del portal titularitat de Ski Canaro.

2.2-Encarregat de Tractament

En el cas de que hi hagin tercers que accedeixin a aquest tractament i amb els quals existeixi obligació de subscriure el contracte que prescriu (l’article 28 RGPDUE). Es signarà aquest contracte sobre els termes que marca el citat article, que regularà contractualment l’ús i la confidencialitat de les dades personals, de conformitat amb el que es disposa en la legislació vigent.

2.3-Base jurídica – Consentiment

Mitjançant l’emplenament dels diversos formularis contingut a la Web esmentada anteriorment, l’interessat presta el seu consentiment perquè les dades de caràcter personal subministrades siguin incorporats al citat tractament, sent objecte de tractament per la mateixa de conformitat amb la present Política de Privacitat. De la mateixa manera presta consentiment perquè Ski Canaro, trameti informació periòdica i informar dels nostres serveis.

Si bé podrà en qualsevol moment oposar-se a aquest tipus d’enviaments, enviant un correu electrònic a l’adreça info@skicanaro.com indicant a l’assumpte “BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ”.

3-Mesures de Seguretat

Ski Canaro, ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades de caràcter personal legalment requerits, i ha instal·lat tots els mitjans i mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori dels mateixos.

4-Drets d’Accés, Rectificació, Cancel·lació, Oposició, Portabilitat i Limitació

Els interessats titulars de les dades contingudes en el tractament [USUARIS WEB / NEWSLETTER] així com els titulars de dades contingudes en qualsevol dels tractaments titularitat de Ski Canaro, podran dirigir-se a l’entitat, com a responsable de tractament, amb la finalitat de poder exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, portabilitat, i si escau limitació (Drets ARCOPL) respecte de les dades incorporades en el tractament.

Aquests drets tenen caràcter “personalíssim”, per la qual cosa únicament podran ser exercitats pel propi interessat, o el seu representant legal, prèvia acreditació de la seva identitat, o si escau, de la suficiència de la representació.

A.- El dret d’accés, a exercitar amb periodicitat anual, excepte interès legítim acreditat. En exercitar el dret d’accés, l’interessat podrà optar pels següents sistemes de consulta del fitxer:
– a través del nostre formulari de contacte
– comunicació per escrit dirigida a: ski canaro carretera general 2 nº 26 Incles-Soldeu AD 100 (Principat d’Andorra)
Ski Canaro, procedirà a notificar la seva decisió en el termini d’un mes. Si fos en sentit afirmatiu, l’interessat podrà accedir a la referida informació en el termini dels 10 dies següents a la seva notificació.

B.- El dret de rectificació i cancel·lació podran ser exercitats, conformement a les següents previsions, sempre que l’interessat consideri que les dades recollides en els nostres tractaments són inexactes, incomplets, inadequats o excessius. En aquest cas, podrà exercitar-los a través d’algun dels mitjans anteriorment previstos.
Ski Canaro, procedirà a la rectificació o cancel·lació dins dels 10 dies següents al de la recepció de la sol·licitud

C.- El dret de portabilitat podran ser exercitat, conformement a les següents previsions, sempre que l’interessat consideri que les dades recollides en els nostres tractaments, has de ser retornades al titular de les dades, o bé a un altre tercer (Encarregat de tractament).

D.- El dret de limitació podran ser exercitat, prèviament el dret d’oposició al tractament de les seves dades, i que mentre no es resolgui el Dret d’oposició, es limiti el tractament de les mateixes.

5-Canvi de Normativa

Ski Canaro, es reserva el dret de modificar la present política amb l’objecte d’adaptar-la a les novetats legislatives o jurisprudencials així com les que poguessin derivar-se de “codis tipus” existents en la matèria. Tals canvis seran comunicats amb l’antelació que sigui necessària a la nostra pàgina Web, sense perjudici de reclamar el consentiment necessari dels afectats quan aquest no es considerés atorgat conformement als termes de la present política.

Qualsevol dubte, pregunta o comentaris que pogués albergar amb referència a la present normativa, no dubti a consultar-les dirigint la seva comunicació sobre aquest tema al nostre formulari de contacte.

POLÍTICA DE COOKIES

Que són les Cookies?

Les Cookies són arxius que s’instal·len al lloc web del navegador o als dispositius (smartphones, tablet) de l’usuari durant el seu recorregut per les pàgines del lloc web i serveixen per emmagatzemar informació sobre la seva visita.

S’utilitzen Cookies per:

 •  Assegurar que les pàgines web puguin funcionar correctament
 •  Emmagatzemar les preferències, com l’idioma o la mida de la lletra.
 •  Conèixer l’experiència de navegació de l’usuari.
 •  Recopilar informació estadística anònima, com quines pàgines ha visitat l’usuari o quant de temps ha estat en el lloc web.

L’ús de les Cookies permet optimitzar la navegació, adaptant la informació i els serveis oferts als interessos dels usuaris, per proporcionar.li una millor experiència sempre que visiti el lloc web.

Tipologia, finalitat i funcionament

Les Cookies en funció de la seva permanència, poden dividir-se en cookies de sessió o permanents. Les primeres expiren quan l’usuari tanca el navegador. Las segones expiren quan es compleix l’objectiu pel que serveixen o bé quan s’esborren manualment.

A més a més, en funció del seu objectiu, les Cookies es poden classificar de la forma següent:

 •  Estrictament necessàries (tècniques): són aquelles imprescindibles pel correcte funcionament de la pàgina. Normalment es generen quan l’usuari accedeix al lloc web o inicia sessió en el mateix i s’utilitza per identificar en el lloc web amb els següents objectius:
  •  Mantenen a l’usuari identificat de forma que, si abandona el lloc web, el navegador o el dispositiu i en un altre moment torna a accedir al mateix lloc web, seguirà identificat, facilitant així la seva navegació sense haver de tornar-se a identificar.
  •  Comprovar si l’usuari està autoritzat per accedir a certs serveis o zones del lloc web.
 •  De rendiment: S’utilitzen per millorar l’experiència de navegació i optimitzar el funcionament del lloc web, com per exemple, emmagatzemar les configuracions de serveis, o emmagatzemar la compra realitzada en un carret de la compra.
 •  De publicitat: Són aquelles que recullen informació sobre els anuncis mostrats als usuaris del lloc web. Poden ser de dos tipus:
  •  Anònimes: Només recopilen informació sobre els espais publicitaris mostrats al lloc web, amb independència de l’usuari que accedeix al lloc web, és a dir, sense identificar-expressament.
  •  Personalitzades: Recopilen informació personal de l’usuari del lloc web per part d’un tercer, per a la personalització d’aquests espais publicitaris.
 •  De geo-localització: Aquestes cookies s’utilitzen per esbrinar en quin país o regió es troba l’usuari quan accedeix a un servei del lloc web per tal d’oferir-li continguts o serveis adequats a la seva localització.
 •  De analítiques: Recopilen informació sobre l’experiència de navegació de l’usuari en el lloc web, normalment de forma anònima, encara que en ocasions també permeten identificar de manera única i inequívoca a l’usuari per tal d’obtenir informes sobre els interessos dels usuaris en els serveis que ofereix el lloc web.

Cookies utilizadas

A continuació es mostra una taula amb les cookies utilitzades en aquest lloc web, incorporant un criteri de “nivell d’intrussivitat” recolzat en una escala de l’1 al 3, en la qual:

 •  Nivell 1: Cookies estrictament necessàries per a la prestació del mateix servei sol·licitat per l’usuari
 •  Nivell 2: Cookies de rendiment (anònimes) necessàries per al manteniment de continguts i navegació, de les que només cal informar sobre la seva existència.
 •  Nivell 3: Cookies gestionades per tercers que permeten el seguiment de l’usuari a través d’altres webs que no són del titular d’aquest web. Normalment es corresponen amb cookies de publicitat o analítiques on s’identifica l’usuari de manera única i evident.
AVISO LEGAL

En conformidad el tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas, ponemos a su conocimiento la siguiente información:

Ski Canaro es el titular del portal Web www.skicanaro.com, que actúa exclusivamente como explotadora, y gestora de los contenidos de los portales Web domiciliada en: Ski Canaro carretera general 2 nº26 Incles-Soldeu AD 100 (Principat d’Andorra) NRT F-008693-L, con el Registro de Comercio número 905210R, es la encargada de la explotación, gestión y funcionamiento del portal Web mencionado anteriormente.

Si quiere contactar con nosotros, puede hacerlo mediante correo postal a la dirección mencionada al párrafo anterior, o bien a través del formulario de contacto de nuestra web.

CONCEPTO DE USUARIO

La utilización del portal Web atribuye la condición de usuario, e implica la aceptación total y sin reservas de todas y cada una de las disposiciones incluidas en este Aviso Legal, en la versión publicada para Ski Canaro en el mismo momento en que el usuario acceda a la Web. En consecuencia, el usuario tiene que leer atentamente el presente Aviso Legal en cada una de las ocasiones en que se proponga utilizar la Web, puesto que puede sufrir modificaciones.

INFORMACIÓN SOBRE LOS VÍNCULOS “LINKS”

Ski Canaro no se hace responsable de las webs no propias o de terceros, a las cuales se puede acceder mediante vínculos “links” o de cualquier contenido puesto a disposición por terceros.
Cualquier uso de un vínculo o acceso a una Web no propia es realizado por voluntad y riesgo exclusivo del usuario, Ski Canaro no recomienda ni garantiza ninguna información obtenida a través de un vínculo ajeno a la web de skicanaro.com, ni se responsabiliza de ninguna pérdida, reclamación o perjuicio derivada del uso o mal uso de un vínculo, o de la información obtenida a través de él, incluyendo otros vínculos o webs, de la interrupción en el servicio o en el acceso, o del uso o mal uso de un vínculo, tanto al conectar al portal Web skicanaro.com cómo al acceder a la información de otras webs desde el mismo portal Web.

RENÚNCIA Y LIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD

La información y servicios incluidos o disponibles a través de las páginas Web pueden incluir incorrecciones o errores tipográficos. De forma periódica se incorporan cambios a la información contenida. Ski Canaro puede introducir en cualquier momento mejoras y/o cambios en los servicios o contenidos.
También se advierte que los contenidos de esta web tienen la finalidad informativa en cuanto a la oferta de servicios y tarifas, según lo previsto en el presente aviso legal y en el resto de los textos legales del presente portal.

INFORMACIÓN SOBRE LA EXENCIÓN DE TODA RESPONSABILIDAD DERIVADA DE UN FALLO TÉCNICO Y DE CONTENIDO

declina cualquier responsabilidad en caso de que existan interrupciones o un mal funcionamiento de los servicios o contenidos ofrecidos en Internet, cualquiera que sea su causa.
Así mismo, Ski Canaro no se hace responsable de las caídas de la red, pérdidas de negocio a consecuencia de estas caídas, suspensiones temporales del fluido eléctrico o cualquiera otro tipo.

Ski Canaro no garantiza que los servicios o contenidos no sean interrumpidos o que estén libres de errores, que los defectos sean corregidos, o que el servicio o el servidor que lo pone a su disposición esté libre de virus u otros componentes nocivos, sin perjuicio de que Ski Canaro realiza sus mejores esfuerzos a evitar este tipo de incidentes. En caso de que el usuario tomara determinadas decisiones o realizara acciones en base a la información incluida en cualquier de los “websites”, se recomienda la comprobación de la información recibida con otras fuentes.

INFORMACIÓN RELATIVA A LA PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

 1. La estructura, diseño y forma de presentación de los elementos (gráficos, imágenes, ficheros logotipos, combinaciones de colores y cualquier elemento susceptible de protección) están protegidos por derechos de propiedad intelectual, titularidad de Ski Canaro.
 2. Está prohibida la reproducción, la transformación, la distribución, la comunicación pública, y en general cualquier otra forma de explotación, parcial o total de los elementos referidos en el apartado anterior. Estos actos de explotación sólo podrán ser realizados en virtud de la autorización expresa de Ski Canaro y que, en todo caso, tendrán que hacer referencia explícita a la titularidad de los citados derechos de propiedad intelectual de Ski Canaro.
 3. Sólo está autorizado para el uso privado del material documental elaborado para Ski Canaro. En ningún caso, podrá suprimir, alterar, eludir o manipular cualquier dispositivo de protección o sistemas de seguridad que pueda estar instalado.
 4. Excepto autorización expresa de Ski Canaro no se permite el enlace a “páginas finales”, el “frame” y cualquier otra manipulación similar. Los enlaces tienen que ser siempre en la página principal o “home page” de skicanaro.com.
 5. Los signos distintivos (marcas, nombres comerciales) de Ski Canaro están protegidos por derechos de propiedad industrial, quedando prohibida la utilización o manipulación de cualquiera de estos, excepto autorización expresa y por escrito de Ski Canaro.

COMPRA ON-LINE SEGURA

La seguridad es una prioridad para Ski Canaro por lo que realizamos el máximo esfuerzo para asegurar que nuestros procesos de transacciones sean seguros y de que su información personal esté protegida.

NO COMPARTA SU INFORMACIÓN PERSONAL

Ski Canaro nunca le enviará un correo electrónico ni le llamará por teléfono para pedirle que revele o verifique la contraseña de su cuenta, ni sus números de cuenta bancaria o tarjeta de crédito, ni cualquier otro tipo de información personal. En caso de que alguien contacte con usted o de recibir un correo electrónico no solicitado que le pida alguno de los datos anteriores, no responda y comuníquelo inmediatamente a Ski Canaro, para que procedan a la investigación del incidente.

IDENTIFIQUE LOS CORREOS ELECTRÓNICOS FALSOS (intentos de ‘spoofing’ o ‘phishing’)

Ignore todo correo electrónico que reciba en el que se le solicite información personal o que le redirija en otra página web que no sea propiedad de Ski Canaro, o de sociedades del grupo, o que le pida que pague por un medio diferente del autorizado por Ski Canaro, puesto que podría ser un intento de suplantación de personalidad (‘spoofing’ o ‘phishing’), y tendrá que considerarlo fraudulento.

Ski Canaro utiliza el dominio «skicanaro.com” para sus correos electrónicos.

Algunos correos electrónicos que practican phishing contienen enlaces a sitios web que utilizan la palabra » SkiCanaro” en su URL, pero le dirigirán a un sitio web completamente diferente. Si desplaza el ratón por encima del enlace, podrá ver la URL asociada, que probablemente tendrá un formato diferente a las enlazadas en los sitios web auténticos de Ski Canaro.
Si aun así usted hace clic en un correo electrónico que practica phishing y es redirigido a una página que se asemeje a «A su Cuenta» o a cualquiera que le solicite verificar o modificar su información personal, ignórela y considérela como fraudulenta.

COMUNIQUE LOS INTENTOS DE ‘phishing’

Acceda a nuestro formulario de contacto y en alguna de las comunicaciones, adjunte el correo electrónico que considere falso. Al facilitarnos esta información nos está ayudando a localizar su origen.
Si no puede adjuntar el correo electrónico falso, reenvíelo via nuestro formulario de contacto e incluya la mayor cantidad de información posible sobre el mismo.

POLÍTICA DE PRIVACIODAD RGPDUE /LQPD

TEXTO LEGAL

De conformidad con lo establecido por el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en cuanto al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y la Ley Qualificada 15/2003 de Protección de Datos Personales (LQPD) i del Reglamento de la Agencia Andorrana de Protección de Datos (RAAPD) que desarrolla la LQPD le informamos que los datos personales facilitados a través de los formularios, así como su dirección de correo electrónico, han sido incluidos en un tratamiento titularidad de Ski Canaro con domicilio social en la carretera general 2 nº26 Incles-Soldeu AD100 (Principat d’Andorra), NRT F-008693-L, Con el Registro de Comercio número 905210R, es la encargada de la explotación, gestión y funcionamiento del portal Web mencionado anteriormente.

Formulario de contacto, con el fin de atender sus consultas y el envío de información relacionada con los servicios que ofrece Ski Canaro.

Se informa que los datos pueden ser utilizados para el envío de comunicaciones comerciales, por cualquier medio, relativo a actividades y servicios de nuestra empresa o grupo empresarial que puedan ser de su interés. Usted podrá en cualquier momento oponerse a este tipo de comunicaciones, enviando un correo electrónico a la dirección skicanaro.com e indicando en el asunto “BAJA DE LA LISTA DE DISTRIBUCIÓN”.

Así mismo, podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición y si procede de, portabilidad y limitación, enviando un escrito acompañado de una fotocopia del D.N.I o documento acreditativo equivalente a la siguiente dirección: carretera general 2 nº26 Incles-Soldeu AD100 (Principat d’Andorra), o enviándolo por correo electrónico a info@skicanaro.com indicando en el asunto “PROTECCIÓN DE DATOS”.

POLÍTICA DE PRIVACIDAD

Ski Canaro está especialmente sensibilizado con la protección de los datos de los usuarios de los servicios que acceden al sitio web. Mediante la presente Política de Privacidad [de ahora en adelante, la Política] informa a los usuarios de skicanaro.com del tratamiento y usos a los que se someten los datos personales que se recaban en la Web, con el fin de que decidan, libre y voluntariamente, si desean facilitar la información solicitada.

Ski Canaro considera esencial garantizar la protección de los datos personales, con el fin de proteger la intimidad y privacidad de todos los interesados (titulares de los datos), por lo que ponemos de manifiesto la presente Política, comprometiéndonos a garantizar las exigencias legales estipuladas en la legislación y reglamentación que sea aplicable en materia de Protección de Datos Personales.
Así pues, en cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679, mediante el presente documento Ski Canaro.

Informa:

1- Titulatidad de los Ficheros

Ski Canaro con domicilio social en: carretera general 2 nº26 Incles-Soldeu AD100 (Principat d’Andorra), NRT F-008693-L, Con el Registro de Comercio número 905210R es el titular de diferentes tratamientos.

En concreto, los datos recabados a través de la presente web se incorporan al tratamiento [USUARIOS WEB / NEWSLETTER], a los que le será aplicada la presente política de Privacidad.

2- Recogida y tratamiento

El tratamiento [USUARIOS WEB / NEWSLETTER], tiene como principal característica:

2.1-Finalidad

La finalidad de la recogida e incorporación de los datos a los citados tratamientos, consisten en:

a. Para el tratamiento [USUARIOS WEB / NEWSLETTER], ofrecer la información solicitada por los interesados en el formulario o cuestionario de la página Web skicanaro.com.

 1. Resolver las cuestiones formuladas.
 2. y remitirles información sobre nuestras ofertas de servicios al grupo empresarial ski canaro.
 3. y remitirles información sobre nuestros productos o servicios del portal titularidad de Ski Canaro.

2.2- Encargado del tratamiento

En el caso de que haya terceros que accedan a este tratamiento y con los cuales exista obligación de subscribir el contrato que prescribe (el artículo 28 RGPDUE). Se firmará este contrato sobre los términos que marca el citado artículo, que regulará contractualmente el uso y la confidencialidad de los datos de carácter personal, de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente.

2.3-Base jurídica – Consentimiento

Mediante la cumplimentación de los formularios disponibles en la web, el interesado presta su consentimiento para que los datos de carácter personal suministrados sean incorporados al fichero, siendo objeto de tratamiento por la presente política de privacidad. Del mismo modo presta consentimiento para que Ski Canaro, le envíe información periódica sobre ofertas de actividades, productos o servicios del grupo empresarial.

Usted podrá en cualquier momento oponerse a este tipo de envíos, enviando un correo electrónico a la dirección info@skicanaro.com indicando en el asunto “BAJA DE LA LISTA DE DISTRIBUCIÓN”.

3- Medidas de Seguridad

Ski Canaro ha adoptado los niveles de seguridad de protección de los datos de carácter personal legalmente requeridos, y ha instalado todos los medios y medidas técnicas a su alcance para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo de los datos.

4- Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación, Oposición, Portabilidad y Limitación

Los interesados titulares de los datos contenidos en el tratamiento [USUARIOS WEB / NEWSLETTER] así como los datos contenidos en cualquiera de los tratamientos titularidad de Ski Canaro, podrán dirigirse a la entidad, con el fin de poder ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, portabilidad, y si procede limitación (Derechos ARCOPL).

Estos derechos tienen carácter “personalísimo”, por lo que únicamente podrán ser ejercitados por el propio interesado, o su representante legal, previa acreditación de su identidad, o si procede, de la suficiencia de la representación.

A.- El derecho de acceso, se podrá ejercitar con periodicidad anual, excepto interés legítimo acreditado. Al ejercitar este derecho, el interesado podrá optar por los siguientes sistemas de consulta del fichero:

– Comunicarse a través de nuestro formulario de contacto.
– Comunicación por escrito dirigida a: Ski Canaro, carretera general 2 nº26 Incles-Soldeu AD100 (Principat d’Andorra), Ski Canaro, procederá a notificar su decisión en el plazo de un mes. Si fuera en sentido afirmativo, el interesado podrá acceder a la referida información en el plazo de los 10 días siguientes a su notificación.

B.- El derecho de rectificación y cancelación podrán ser ejercitados, con arreglo a las siguientes previsiones, siempre que el interesado considere que los datos recogidos en nuestros tratamientos son inexactos, incompletos, inadecuados o excesivos. En este caso, podrá ejercitarlos a través de alguno de los medios anteriormente previstos.
Ski Canaro, procederá a la rectificación o cancelación dentro de los 10 días siguientes al de la recepción de la solicitud.

C.- El derecho de portabilidad podrá ser ejercitado, con arreglo a las siguientes previsiones, siempre que el interesado considere que los datos recogidos en nuestros tratamientos tienen que ser devueltos al titular de los datos, o en su caso a un tercero (Encargado de tratamiento).

D.- El derecho de limitación podrá ser ejercitado, previamente el derecho de oposición al tratamiento de sus datos, y que mientras no se resuelva el derecho de oposición, se limite el tratamiento de los datos.

5- Cambio de Normativa

Ski Canaro, se reserva el derecho de modificar la presente política con el objeto de adaptarla a las novedades legislativas o jurisprudenciales, así como las que pudieran derivarse de “códigos tipo” existentes en la materia. Tales cambios serán comunicados con la antelación que sea necesaria en nuestra página web, sin perjuicio de reclamar el consentimiento necesario de los afectados cuando este no se considere otorgado con arreglo a los términos de la presente política.

Cualquier duda, pregunta o comentario que pudiera tener en referencia a la presente normativa, no dude en consultarlo dirigiendo su comunicación a nuestro formulario de contacto

POLÍTICA DE COOKIES

¿Qué son las Cookies?

Las Cookies son archivos que se instalan en el sitio web del navegador o los dispositivos (smartphones, tablet) del usuario durante su recorrido por las páginas del sitio web y sirven para almacenar información sobre su visita.

Se utilizan Cookies para:

 •  Asegurar que las páginas web puedan funcionar correctamente.
 •  Almacenar las preferencias, como el idioma o la medida de la letra.
 •  Conocer la experiencia de navegaciones del usuario.
 •  Recopilar información estadística anónima, como páginas ha visitado el usuario o cuanto tiempo ha estado en el sitio web.

El uso de las Cookies permite optimizar la navegación, adaptando la información y los servicios ofrecidos a los intereses de los usuarios, para proporcionar una mayor experiencia siempre que visite el sitio web.

Tipología, finalidad y funcionamiento

Las Cookies en función de su permanencia, pueden dividirse en cookies de sesión o permanentes. Las primeras expiran cuando el usuario cierra el navegador. Las segundas expiran cuando se cumple el objetivo por el que sirven o bien cuando se borran manualmente.

Además, en función de su objetivo, los Cookies se pueden clasificar de la siguiente forma:

 •  Estrictamente necesarias (técnicas): son aquellas imprescindibles para el correcto funcionamiento de la página. Normalmente se generan cuando el usuario accede al sitio web o inicia sesión en el mismo y se utiliza para identificar en el sitio web con los siguientes objetivos:
  •  Mantienen al usuario identificado de forma que, si abandona el sitio web, el navegador o el dispositivo y en otro momento vuelve a acceder a la misma página, seguirá identificado, facilitando así su navegación sin tener que volver a identificar.
  •  Comprobar si el usuario este autorizado para acceder a ciertos Servicios o zonas del sitio web
 •  De rendimiento: Se utilizan para mejorar la experiencia de navegación y optimizar el funcionamiento del sitio web, como, por ejemplo, almacenar las configuraciones de servicios, o almacenar la compra realizada en un carrito de la compra.
 •  De publicidad: Son aquellas que recaban información sobre los anuncios mostrados a los usuarios del sitio web. Pueden ser de dos tipos:
  •  Anónimas: Sólo recopilan información sobre los espacios publicitarios mostrados en el sitio web, con independencia del usuario que accedí al sitio web, es decir, sin identificarse expresamente
  •  Personalizadas: Recopilan información personal del usuario del sitio web por parte de un tercero, para la personalización de estos espacios publicitarios.
 •  De geolocalización: Estas cookies se utilizan para averiguar en qué país o región se encuentra el usuario que accede a un servicio del sitio web, para poder ofrecer contenidos o servicios adecuados a su localización.
 •  De analíticas: Recopilan información sobre la experiencia de navegación del usuario en el sitio web, normalmente de forma anónima, aunque en ocasiones también permiten identificar de manera única e inequívoca al usuario para obtener informes sobre los intereses de los usuarios en los servicios que ofrece el sitio web.

Cookies utilizadas

 •  Nivel 1: Cookies estrictamente necesarios para la prestación del mismo servicio solicitado por el usuario.
 •  Nivel 2: Cookies de rendimiento (anónimas) necesarias para el mantenimiento de contenidos y navegación, de las que tan solo hace falta informar sobre la su existencia.
 •  Nivel 3: Cookies gestionadas por terceros que permiten el seguimiento del usuario a través de otras webs que no son del titular de esta web. Normalmente se corresponden con cookies de publicidad o analíticas donde se identifica el usuario de manera única y evidente.
MENTIONS LÉGALES

Conformément au traitement des données personnelles et à la protection de l’intimité dans le secteur des communications électroniques, nous vous informons de ce qui suit :

SKI CANARO propriétaire du site Web WWW.SKICANARO.COM, intervenant exclusivement en qualité d’exploitant et gestionnaire des contenus des sites Web, sise : carretera general 2, nº 26 Incles-Soldeu AD100 (Principauté d’Andorre), NRT F-008693-L, figurant au Registre du Commerce sous le numéro 905210R, est chargée de l’exploitation, de la gestion et du fonctionnement du site Web susmentionné.

Vous pouvez nous contacter par courrier à l’adresse indiquée ci-dessus ou bien utiliser le formulaire de contact de notre site.

CONCEPT D’UTILISATEUR

L’utilisation du portail confère la condition d’utilisateur et implique l’acceptation complète et sans réserve de toutes les dispositions qui figurent dans ces mentions légales, dans la version publiée par SKI CANARO à partir du moment où l’utilisateur accède au site Web. Par conséquent, l’utilisateur est tenu de lire attentivement ces mentions légales chaque fois qu’il utilise le site Web, afin d’être informé d’éventuelles modifications.

INFORMATION RELATIVE AUX LIENS HYPERTEXTE « LINKS »

SKI CANARO n’est pas responsable des sites Web externes ou de tiers, auxquels il est possible d’accéder par l’intermédiaire de liens « links » ou de tout autre contenu mis à disposition par des tiers.
L’utilisateur fait usage d’un lien ou accède au site Web de son plein gré et en assume l’entière responsabilité. SKI CANARO ne recommande ni ne garantit aucune information obtenue par l’intermédiaire d’un lien externe à son site Web skicanaro.com. Elle n’est pas responsable en cas de perte, réclamation ou préjudice dérivé de l’utilisation ou mauvaise utilisation d’un lien, ni des informations obtenues par le biais celui-ci, y compris d’autres liens ou sites Web, de l’interruption du service ou de l’accès, de la bonne ou mauvaise utilisation d’un lien lors de la connexion au portail skicanaro.com ou de l’accès aux informations d’autres sites Web depuis le portail.

RENONCEMENT ET LIMITATION DE RESPONSABILITÉ

Les informations et les services inclus ou disponibles à travers les sites Web peuvent comporter des incorrections ou des erreurs typographiques. Les informations contenues sur les sites sont susceptibles d’être modifiées régulièrement. Skicanaro.com peut apporter à tout moment des améliorations et/ou changements aux services ou contenus.
Nous informons également que les contenus de ce site Web ont pour but de divulguer les offres de services et les tarifs, conformément aux mentions légales et autres textes légaux de ce portail.

INFORMATION RELATIVE À L’EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ DÉRIVÉE D’UNE PANNE TECHNIQUE ET DE CONTENU

Ski canaro décline toute responsabilité à l’égard de possibles interruptions ou du mauvais fonctionnement des services et contenus offerts par Internet, quelle qu’en soit la cause.
De même, ski canaro n’est pas responsable des pannes de réseau, pertes engendrées par ces pannes, coupures temporaires du courant électrique ou de tout autre type.

L’interruption des services ou des contenus ne dépend pas de ski canaro. Cette dernière ne peut garantir l’absence d’erreurs, ni que les défauts soient corrigés ou que le service ou le serveur mis à disposition ne contiennent aucun virus ou autres composants nuisibles. Toutefois, ski canaro fait tout son possible pour éviter ce type d’incidents. L’utilisateur qui prend certaines décisions ou réalise des actions à partir des informations contenues sur l’un des sites Web, est invité à vérifier et comparer les informations avec d’autres sources.

INFORMATIONS RELATIVES À LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET INDUSTRIELLE

 1. La structure, la conception et le mode de présentation des éléments (graphiques, images, fichiers de logotypes, associations de couleurs et tout autre élément susceptible d’être protégé) sont protégés par des droits de propriété intellectuelle, dont ski canaro est la titulaire.
 2. La reproduction, transformation, distribution, communication publique, et de manière générale, toute autre forme d’exploitation, partielle ou totale, des éléments mentionnés au paragraphe précédent sont interdites. L’exploitation ne pourra être réalisée que sur autorisation expresse de ski canaro et devra, dans tous les cas, mentionner de manière explicite que ski canaro est la titulaire des droits de propriété intellectuelle susmentionnés.
 3. Les documents élaborés par ski canaro sont réservés à un usage privé. Il ne sera en aucun cas possible de supprimer, altérer, éviter ou manipuler un quelconque dispositif de protection ou les systèmes de sécurité installés.
 4. Sauf autorisation expresse de ski canaro, tout lien vers des « pages finales », « frame » et toute autre manipulation similaire, sont interdits. Les liens doivent toujours être sur la page d’accueil ou la « home page » de skicanaro.com.
 5. Les signes distinctifs (marques, noms commerciaux) de ski canaro sont protégés par des droits de propriété industrielle, interdisant leur utilisation ou manipulation, sauf autorisation expresse et écrite de ski canaro.

ACHAT EN LIGNE SÉCURISÉ

La sécurité est une priorité pour ski canaro. Par conséquent, nous faisons tout notre possible pour nous assurer que nos processus de transactions soient sécurisés et que vos informations personnelles soient protégées.

VEILLEZ À NE PAS PARTAGER VOS INFORMATIONS PERSONNELLES

Ski canaro  ne vous enverra jamais un courrier électronique ni ne vous contactera par téléphone pour vous demander de révéler ou de vérifier le mot de passe de votre compte personnel, vos coordonnées bancaires ou de carte de crédit, ni tout autre type d’information personnelle. Si quelqu’un vous contacte ou si vous recevez un e-mail non demandé, vous enjoignant à communiquer l’une des informations susmentionnées, nous vous prions de ne pas y répondre et d’en informer immédiatement ski canaro afin que nous puissions enquêter sur l’origine de l’incident.

IDENTIFIEZ LES FAUX COURRIERS ÉLECTRONIQUES (tentatives de « spoofing » ou de « phishing »)

Veuillez ignorer tout e-mail vous demandant des informations personnelles ou vous redirigeant vers un site Web qui n’appartient pas à ski canaro ou à des sociétés du même groupe, ou vous demandant de procéder à un paiement avec un mode autre que ceux autorisés par ski canaro. Il pourrait s’agir d’une tentative d’usurpation d’identité (« spoofing » ou « phishing »).

Ski canaro utilise le domaine « skicanaro.com » pour ses courriers électroniques.

Certains courriers électroniques pratiquant le phishing contiennent des liens vers des sites Web contenant le terme « skicanaro » dans leur URL, mais ils redirigent vers un site Web complètement différent. Si vous déplacez le pointeur de la souris sur le lien, vous pourrez voir l’URL associée, qui aura probablement un format différent de celles associées aux sites Web authentiques de ski canaro.

Si vous cliquez quand même sur un courrier électronique qui pratique le phishing et que vous êtes redirigé vers une page ressemblant à « Votre Compte » ou à toute autre page similaire vous demandant de vérifier ou de modifier vos informations personnelles, veuillez l’ignorer et la considérer comme frauduleuse.

COMMUNIQUEZ TOUTE TENTATIVE DE « phishing »

Rendez-vous sur le formulaire de contact et joignez-y l’e-mail que vous jugez frauduleux. En nous informant, vous nous aidez à localiser son origine.
Si vous n’êtes pas en mesure de joindre le faux e-mail, renvoyez-le via notre formulaire de contact et ajoutez le plus d’informations possible à son sujet.

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ RGPDUE/LQPD

TEXTE LÉGAL

Conformément au contenu du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques en matière de traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et de la loi Qualifiée 15/2003 sur la protection des données personnelles (LQPD) et du règlement de l’agence andorrane de protection des données (RAAPD) qui met en application la LQPD, nous vous informons que les données personnelles fournies au travers des formulaires, ainsi que votre adresse e-mail, ont été incluses dans un traitement appartenant à Ski Canaro [ci-après ski canaro], sise : carretera general 2 nº26 Incles-Soldeu AD100 (Principauté d’Andorre), NRT F-008693-L, figurant au Registre du Commerce sous le numéro 905210R, qui est chargée de l’exploitation, de la gestion et du fonctionnement du site Web susmentionné.

Formulaire de contact, pour répondre à vos questions et envoyer régulièrement par voie électronique, des informations sur les services proposés par Ski Canaro.

Nous vous informons que les données peuvent être utilisées pour l’envoi, par n’importe quelle voie électronique, de communications commerciales relatives aux activités et services proposés par notre entreprise ou groupe, susceptibles de vous intéresser. Vous pouvez à tout moment vous opposer à ce type de communications, en envoyant un e-mail à l’adresse info@skicanaro.com et en indiquant dans l’objet du message « ME DÉSABONNER ».

Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification, d’annulation et d’opposition, et s’il y a lieu, de portabilité et de limitation de vos données, que vous pouvez exercer en envoyant une photocopie de votre pièce nationale d’identité ou document d’identité équivalent par courrier à l’adresse suivante carretera general 2 nº26 Incles-Soldeu AD100 (Principauté d’Andorre) ou par e-mail à l’adresse : info@skicanaro.com en indiquant « PROTECTION DES DONNÉES » dans l’objet de l’e-mail.

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ

La protection des données des utilisateurs des services qui accèdent au site Web est l’une des priorités de Ski Canaro. Par le biais de cette politique de confidentialité [ci-après, la Politique] Ski Canaro informe les utilisateurs de skicanaro.com du traitement et des utilisations auxquels sont soumis les données personnelles collectées sur le site Web, afin qu’ils puissent décider librement et volontairement s’ils souhaitent fournir les informations demandées.

Ski Canaro considère essentiel de garantir la protection des données personnelles. Aussi, pour protéger l’intimité et la confidentialité de toutes les personnes concernées (titulaires des données), nous soulignons l’importance de cette politique et nous engageons à garantir les exigences légales stipulées par la loi et la règlementation applicables en matière de protection de données personnelles.

Ainsi, en application du règlement (UE) 2016/679, et par le biais de ce document, Ski Canaro informe:

1- Propriété des traitements

Ski Canaro sise : carretera general 2 nº26 Incles-Soldeu AD100 (Principauté d’Andorre), est titulaire de différents traitements.

Les données collectées sur le site Web seront incorporées au traitement [UTILISATEURS WEB/NEWSLETTER] et cette politique de confidentialité leur sera appliquée.

2- Collecte et traitement

Le traitement [UTILISATEURS WEB/NEWSLETTER], possède les principales caractéristiques suivantes :

2.1- Finalité

La finalité de la collecte et de l’incorporation des données dans les fichiers cités est la suivante :

a. Pour le traitement [UTILISATEURS WEB/NEWSLETTER], offrir les informations demandées par les personnes concernées à travers le formulaire ou le questionnaire du site Web skicanaro.com.

 1. Résoudre les questions posées.
 2. Et envoyer des informations sur nos offres de services au groupe d’entreprises Ski Canaro.

2.2- Responsable du traitement

Si des sous-traitants soumis à l’obligation de souscrire un contrat accèdent au traitement (art. 28 RGPDUE). Ce contrat sera signé dans les termes définis par l’article mentionné, régulant contractuellement l’utilisation et la confidentialité des données à caractère personnel, conformément aux dispositions de la législation en vigueur.

2.3- Base juridique – Consentement

En remplissant les formulaires disponibles sur le site Web, la personne concernée consent à ce que les données à caractère personnel fournies soient incorporées au fichier et traitées conformément à cette politique de confidentialité. De même, elle accepte que Ski Canaro lui envoie régulièrement des informations sur les activités proposées, les produits ou les services du groupe d’entreprises

Vous pouvez à tout moment vous opposer à ce type de communications, en envoyant un e-mail à l’adresse skicanaro.cometen indiquant dans l’objet du message « ME DÉSABONNER ».

3- Mesures de sécurité

Ski Canaro a adopté les niveaux de sécurité pour la protection des données à caractère personnel légalement requis et a installé tous les moyens et mesures techniques à sa portée afin d’éviter la perte, la mauvaise utilisation, l’altération, l’accès non autorisé et le vol des données.

4- Droits d’accès, de rectification, d’annulation, d’opposition, de portabilité et de limitation

Les titulaires des données objet du traitement [UTILISATEUR WEB/NEWSLETTER] ainsi que des données contenues dans les traitements appartenant à Ski Canaro, pourront s’adresser à l’organisme pour y exercer leur droit d’accès, rectification, annulation, opposition, portabilité, et s’il y a lieu, limitation (Droits ARCOPL).

Ces droits revêtent un caractère « très personnel », et ne pourront être exercés que par la personne concernée elle-même, ou par son représentant légal, après vérification de son identité, ou le cas échéant, de la suffisance de la représentation.

A.- Le droit d’accès pourra être exercé annuellement, sauf intérêt légitime démontré. En exerçant ce droit, la personne concernée pourra choisir les systèmes de consultation de fichier suivants :
– Communiquer au travers de notre formulaire de contact
– Communication écrite adressée à Ski Canaro carretera general 2 nº26 Incles-Soldeu AD100 (Principauté d’Andorre).

Ski Canaro, communiquera sa décision dans un délai d’un mois. Si la réponse est affirmative, la personne concernée pourra accéder à l’information requise dans un délai de 10 jours après sa communication.

B.- Les droits de rectification et de suppression pourront être exercés, conformément aux prévisions suivantes, si la personne concernée considère que les données collectées sont inexactes, incomplètes, inadéquates ou excessives. Dans ce cas, elle pourra exercer ces droits par le biais des moyens précédemment indiqués et prévus.
Ski Canaro corrigera ou annulera les données dans un délai de 10 jours à compter de la réception de la demande.

C.- Le droit de portabilité pourra être exercé conformément aux prévisions suivantes, dès lors que la personne concernée juge que les données collectées dans nos traitements doivent être rendues à leur propriétaire ou selon le cas, à un tiers (responsable du traitement).

D.- Le droit de limitation pourra être exercé, avant le droit d’opposition au traitement de ses données, et tant que le droit d’opposition n’aura pas été résolu, le traitement des données sera limité.

5- Changement de norme

Ski Canaro, se réserve le droit de modifier la présente politique pour l’adapter aux nouveautés législatives et jurisprudentielles, ainsi qu’à celles pouvant dériver de « codes type » existant en la matière. Ces changements seront communiqués au préalable sur notre site Web, sans préjudice de pouvoir réclamer le consentement nécessaire des utilisateurs concernés lorsque celui-ci n’a pas été prêté dans les termes établis dans cette politique.

En cas de doutes, questions ou commentaires concernant cette norme, n’hésitez pas à utiliser notre formulaire de contact.

POLITIQUE CONCERNANT LES COOKIES

Qu’entend-on par cookies ?

Les cookies sont des fichiers qui s’installent sur le site Web du navigateur ou les dispositifs (smartphones, tablette) de l’utilisateur lorsqu’il consulte le site et servent à stocker des informations sur sa visite.

Les cookies sont utilisés pour :

 •  Garantir que les pages Internet fonctionnent correctement.
 •  Stocker les préférences de l’utilisateur, comme la langue ou la police.
 •  Connaître l’expérience de navigation de l’utilisateur.
 •  Compiler des informations anonymes d’ordre statistique, comme les pages visitées ou la durée de la visite.

L’utilisation des cookies permet d’optimiser la navigation, en adaptant l’information et les services proposés aux intérêts des utilisateurs, afin d’améliorer leur expérience lorsqu’ils visitent le site Web.

Typologie, finalité et fonctionnement

Les cookies peuvent être divisés en deux catégories en fonction de leur durée de vie ; cookies de session et cookies permanents. Les premiers expirent lorsque l’utilisateur ferme le navigateur. Les seconds expirent lorsque leur objectif a été atteint ou lorsqu’ils sont effacés manuellement.

De plus, en fonction de leur objectif, les cookies peuvent être classés de la façon suivante :

 •  Strictement nécessaires (techniques) : il s’agit des cookies indispensables au bon fonctionnement de la page. Normalement, ils sont créés lorsque l’utilisateur accède au site ou ouvre une session et sont utilisés pour l’identification sur le site, aux fins suivantes:
  •  Identifier l’utilisateur, afin que si celui-ci abandonne le site, le navigateur ou le dispositif, il ne soit pas obligé de s’identifier à chacune de ses visites.
  •  Vérifier si l’utilisateur est autorisé à accéder à certains services et zones du site.
 •  De rendement: il s’agit des cookies utilisés pour améliorer l’expérience de navigation et optimiser le fonctionnement du site Web, par exemple stocker les configurations des services ou garder les articles achetés dans un panier.
 •  De publicité: il s’agit des cookies qui collectent des informations sur les publicités affichées aux utilisateurs du site Web. Ils peuvent être de deux types:
  •  Anonymes: ces cookies compilent uniquement des informations sur les espaces publicitaires affichés sur le site Web, indépendamment de l’utilisateur qui accède au site, c’est-à-dire sans l’identifier expressément.
  •  Personnalisés: ces cookies compilent des informations personnelles de l’utilisateur du site Web pour un tiers, afin de personnaliser ces espaces publicitaires.
 •  De géolocalisation: ces cookies sont utilisés pour savoir dans quel pays ou région se trouve l’utilisateur qui accède à un service du site Web, afin de lui proposer des contenus et des services adaptés à sa localisation.
 •  D’analyses: ces cookies compilent des informations sur l’expérience de navigation de l’utilisateur sur le site Web, normalement de façon anonyme, même si parfois ils peuvent identifier l’utilisateur de façon unique et évidente, afin d’obtenir des rapports sur ses intérêts pour les services proposés sur le site Web.

Cookies utilisés:

 •  Niveau 1: cookies strictement nécessaires pour la prestation du service demandé par l’utilisateur.
 •  Niveau 2: cookies de rendement (anonymes) nécessaires au maintien des contenus et à la navigation, dont il suffit de communiquer l’existence.
 •  Niveau 3: cookies gérés par des tiers, qui permettent un suivi de l’utilisateur au travers d’autres sites Web qui n’appartiennent pas à ce site. Il s’agit normalement de cookies de publicité ou d’analyse, qui identifient l’utilisateur de façon unique et évidente.
LEGAL NOTICE

In accordance with the processing of personal data and the protection of privacy in the sector of electronic communications, we put your knowledge to the following information:

Ski Canaro, is the owner of the web page skicanaro.com, and will act exclusively as the manager of the contents of the present Web, addressed at: Ski Canaro Carretera general 2 nº26 Incles-Soldeu AD100 NRT F-008693-L , With the Trade Registry number 905210R, is responsible for the management and functioning of the Web previously mentioned.

If you would like to contact us, you can do so by post at the previously mentioned address, or through the website contact form.

CONCEPT OF USER

If you use the web you are considered a user, and this implies full acceptance without any reservation of every and each point in this Legal Notice, published by Ski Canaro, from the moment the user accesses the web. In consequence, the user must read carefully the present Legal Notice every time he or she wishes to use the Web, as these may be modified.

INFORMATION ABOUT LINKS

Ski Canaro is only responsible for its own web and any access to webs by links or any information offered by third parties is not the responsibility of Ski Canaro. Any use of links or access to a web not owned by Ski Canaro is at the users responsibility and Ski canaro does not recommend nor guarantee any information obtained by a link through a third party which comes from a web that is not from skicanaro.com, neither is it responsible for any loss, claims or damages derived from the use or bad use of a link or the information obtained through it, including other links or webs, interruption of service or in the access, or trying to use or the incorrect use of a link, even if the connection is via the Web skicanaro.com or by accessing the information by other webs from the same Web page.

RENUNCIATION AND LIMITATION OF THE RESPONSIBILITY

The information and the services included or availability by the Web could include errors or spelling mistakes. Periodically changes in the contents will be made. Ski Canaro can introduce improvements and or changes in its service or contents at any time.
We would like to inform you that the contents on this Web, are designed to inform, keep in contact with you, send information about our services, and are in accordance with what is envisaged in the present Legal Notice and the rest of legal text on this present Web Page.

INFORMATION ON EXEMPTION OF TOTAL RESPONSIBILITY DERIVED FROM THE LOSS OF CONTENT DERIVING FROM TECHNICAL PROBLEMS.

Ski Canaro is not responsible if there are interruptions or if the services and contents offered on the internet do not work adequately, regardless of the cause.
Likewise, Ski Canaro is not responsible for, the internet going down, loss of business due to these failures and temporary electricity power cuts or any other types of cuts.

Ski Canaro does not declare nor guarantee that the services or contents will not be interrupted or free of errors, and that they will be repaired, or that the service or the provider will be free of viruses or any other damaging component, whilst Ski Canaro, will do its utmost to avoid these types of incidences. If the user takes some decisions or carries out actions based on information included on any “websites”, it is recommendable to check the information by consulting other sources.

INFORMATION RELATED TO INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY

 1. The structure, design and way of presenting the elements (graphs, images, files, logotypes, colour combinations and any element susceptible to protection) are protected by intellectual property laws, owned by Ski Canaro
 2. It is prohibited to reproduce, transform, distribute, communicate in public, make publicly available and in generally exploit in any form partially or totally the elements referred to in the previous section. These acts of exploitation can only be carried out if authorised by Ski Canaro, and if this were to be the case, there must be explicit reference to the fact that Ski Canaro is the intellectual owner of the material.
 3. Only documental material produced by Ski Canaro is authorised for private use, and in no case, can the material be deleted, changed, eluded or any of the security systems installed be manipulated.
 4. It is forbidden to link to the final pages, the frame and any other similar manipulation. The links must always be to the principle page or homepage skicanaro.com.
 5. Distinctive signs (brands, commercial names) belonging to Ski Canaro, are protected by industrial property rights and the use or manipulation of them is forbidden except if there is written authorization by Ski Canaro.

SECURE ON-LINE SHOPPING

La seguridad es una prioridad para Ski Canaro por lo que realizamos el máximo esfuerzo para asegurar que nuestros procesos de transacciones sean seguros y de que su información personal esté protegida.

DO NOT SHARE YOUR PERSONAL INFORMATION

Ski Canaro will never send you an e-mail and neither call you by telephone to ask you for your password or to verify your password belonging to your account and likewise will never ask for your bank account number or credit card and neither any other personal information. If anybody should contact you or send you and e-mail that you have not asked for, you should never give them any of your personal data previously mentioned. Also you should never respond and communicate to the appropriate authorities in order to proceed with investigating the incident.

IDENTIFY FALSE E-MAILS (“SPOOFING OR PHISHING)”

Ignore all e-mails in which they demand personal information or ones which redirect you to another web page that does not belong to or any societies belonging to the group or in which they ask you to pay via a means which has not being authorised by Ski Canaro, as this could be an attempt at identity theft (“spoofing or phishing”) and must be considered as fraudulent.

Ski Canaro uses the “skicanaro.com” domain for all its e-mails. If you receive an e-mail in a different format, for example: security. e-mail, you can be assured that it is a false mail.

Some e-mails that use phishing contain links to a web page that uses the word “skicanaro” at their URL, but they will direct you to a web page that is completely different. If you drag your mouse over the link, you will be able to see the associated URL, which will probably have a different format to the correct web pages authorised by skicanaro.com.

Even if you click an e-mail that uses phishing and are redirected to a page that resembles “your account” or to any page that asks you to verify or modify your personal information, ignore it and consider it as fraudulent.

INFORM ANY ATTEMPTS AT PHISHING

Access our contact form and in some of the communications, attach any e-mail that you consider to be false. By attaching these e-mails, you will be helping to locate their origin.
If you cannot attach the false mail, forward it via our contact form and include as much information as possible about it.

PRIVACY POLICY EU GDPR / LQPD

LEGAL TEXT

According to the data protection act of Regulation (EU) 2016/679 of 27 April 2016, we inform you that personal data given via the forms and Law 15/2003 on Protection of Personal Data (LQPD) and Regulation of the Andorran Data Protection Agency (RAAPD) which develops LQPD, we inform you that personal data given via the forms, and likewise your e-mail address have been included in our file titled Ski Canaro, at the business address of: Ski Canaro Carretera general 2 nº26 Incles-Soldeu AD100 NRT F-008693-L , With the Trade Registry number 905210R is responsible for the management and functioning of the Web previously mentioned.

Contact form, with the objective of attending your consultations and sending you information related to the activities, products and services offered by Ski Canaro.

We inform you that the data could be used to send you commercial communications, in any format, and this could be related to any other services offered by our business which might be of interest to you. If you should at any time oppose this type of communications, please send us an e-mail address to info@skicanaro.com indicating the subject as “UNSUBSCRIBE FROM THE DISTRIBUTION LIST”.

Likewise, you can exercise the right to access, rectify, cancel, opposition, portability and where appropriate limitation, according to the terms established by REGULATION (EU) 2016/679 by presenting or sending an application in writing to: Ski Canaro, at the business address of: Ski Canaro Carretera general 2 nº26 Incles-Soldeu AD100 (principat d’Andorra) or by e-mail to: info@skicanaro.com and with a photocopy of your ID or similar documentation indicating the subject as “DATA PROTECTION”.

PRIVACY POLICY

Ski Canaro is especially sensitive to protecting the personal data of our users which has been obtained through the services offered on our Web. The present privacy policy [hereafter, the policy] informs all the users of skicanaro.com, how the personal data collected from the Web is treated and used with the objective of letting the user decide freely and voluntarily if they would like to give the information asked for.

Ski Canaro considers it essential to guarantee to protect all personal data and to this end to protect the intimacy and privacy of all the interested parties (data holders). We use the present Privacy Policy to declare our commitment to guaranteeing the legal demands stipulated in the legislation and norms that are applied to material regarding the Protection of Data at a Personal level.

Therefore, in compliance with the Regulation (UE) 2016/679 and the Qualified law 15/2003 (LQPD), by means of the present document Ski Canaro informs:

1- ownership of treatments

Ski Canaro, at the business address: Ski Canaro, at the business address of: Ski Canaro Carretera general 2 nº26 Incles-Soldeu AD100 (principat d’Andorra), is owner of various treatments.

Specifically, the data received through the present web will be incorporated into the file [WEB USERS / NEWSLETTER]. These files will be applied to this privacy policy.

2- Collection and treatment>

The treatment [WEB USERS / NEWSLETTER], has its principle characteristics:

2.1-Purpose

The purpose of collecting and incorporating the data from the treatments previously mentioned is:

a. For the treatment [WEB USERS / NEWSLETTER], offers the information demanded by the interested parties via a form or questionnaire on the web page skicanaro.com.

 1. Answer questions that have been formulated.
 2. Send you information about our activities, products or services offered on the website skicanaro.com.
 3. y remitirles información sobre nuestros productos o servicios del portal titularidad de Ski Canaro.

2.2- Responsibility for treatment

If there should be a third party who accesses this file, then there exists the obligation to subscribe to the contract that has been previously prescribed to (article 28 EU GDPR)This contract must be signed following the terms marked by the for mentioned article, which regulates the use of contracts and the confidentiality of personal data and which conforms with the present legislation.
2.3-Legal basis – consent

By filling in the diverse forms which are on the previously mentioned Web page, the user gives his or her consent to allow his or her personal data to be kept on the previously mentioned file, and this will be subject to the same rules as those present in the Privacy Policy. In the same way, the user gives Ski Canaro his or her consent to send him or her information periodically and inform him or her of our services.

However, you can at any moment reject this type of service by sending an e-mail to info@skicanaro.com indicating the subject as “UNSUBSCRIBE FROM THE DISTRIBUTION LIST”.

3- Security measures

Ski Canaro has adopted the legal requirements for the level of security for the protection of personal data, and has installed all the means and technique measures in its hands to avoid any loss, bad use, alteration, access without authorization and robbery of the same data

4- Rights of Access, Rectification, Cancellation, Opposition, Portability and Limitation

The title holders of the data contained in the treatment [WEB USERS / NEWSLETTER] as well as the holders of the data contained in any of the files held by, Ski Canaro, can contact the entity, as the person responsible for the file, with the objective of being allowed to exercise their right of access, rectification, cancellation, opposition, portability and where appropriate limitation, with respect to the data incorporated in the treatment.

These rights are characterised as “extremely personal”, and as such can only be exercised by the title holder or his or her legal representative who have been previously accredited or who show sufficient representation.

A.- The right to access is to be exercised annually, except if the party interested shows legitimate accreditation. When exercising the right of access, the interested party can opt for the following systems in order to consult the file treatment:

– via our contact form.
– writing a letter addressed to Ski Canaro, at the business address of: Ski Canaro Carretera general 2 nº26 Incles-Soldeu AD100 (Principat d’Andorra)

Ski Canaro will proceed to notify its decisions within a timeframe of a month. If it were to be accepted, the interested party would be able to access the previously mentioned information within 10 days after its notification.

B.- The right of rectification and cancelation can be exercised, conforming to the following previsions, whenever the interested party considers that the data collected in our files is inexact, incomplete, inadequate or excessive. If this is the case, you can exercise these rights via one of the means previously anticipated.
Ski Canaro will proceed with the rectification or cancellation within 10 days of receiving the application.

C.- The right of portability they may be exercised, in accordance with the following provisions, provided that the interested party considers that the data collected in our treatments must be returned to the data holder or to another third party (Treatment Manager).
D.- The right of limitation may be exercised, prior to opposition right for the treatment of their data, and that until the Opposition Law is not resolved, the treatment of them will be limited.

5- Regulation changes

Ski Canaro reserves the right to modify the present policy with the objective of adapting it to the legislative or precedents changes, as well as those that could be derived from the “Code Type” existing in the material. Such changes will be communicated within the necessary time on our Web page, and it can ask the affected parties for their consent if it is believed that it does not have the consent according to the present policy.

If you should have any doubt, question or comments referring to the present regulations, please do not hesitate to ask about them by sending a communication our contact form.

COOKIE POLICY

What are cookies?

Cookies are files that are installed on the user’s web browser or devices (smartphone or tablet) as you browse the website pages and are used to store information about your visit.

Cookies are used to:

 •  Make sure that web pages work properly.
 •  Store your preferences, like language or font size.
 •  Find out about the user’s browsing experience.
 •  Compile anonymous statistical information, like which pages the user has visited or how long they have spent on the website.

Using cookies helps optimise browsing, adapting the information and service offered to the user in order to provide a better experience each time they visit the website.

Type, purpose and operation

Depending on their permanence, Cookies can be divided into two categories: session cookies and persistent cookies. The former expires when the user closes the browser. Whereas the latter expire when their aim is achieved or when they are deleted manually.

In addition, depending on their aim, Cookies can be classified as follows:

 •  Strictly necessary (technical): These cookies are required for the page to run properly. They are normally generated when the user enters the website or registers on it and they are used to identify the user on the website with the following aims:
  •  Keep the user identified so that if they close the website, the browser or device and then come back to the same website at another time, they will remain identified, thus enabling them to browse without having to identify themselves again.
  •  Check if the user is authorised to access certain services or areas of the website.
 •  Performance cookies: They are used to improve the browsing experience and optimise the functioning of the website, for example, to store service settings or store a purchase in a shopping cart.
 •  Advertising cookies: These cookies collect information on the ads displayed to website users. There are two types
  •  Anonymous cookies: They only collect information on the advertising spaces displayed on the website, regardless of the user accessing the website, i.e., without identifying them explicitly.
  •  Personalised cookies: They collect personal information from the website user on behalf of a third party, in order to customise these advertising spaces.
 •  Geolocation cookies: These cookies are used to find out what country or region the user is in when accessing a website service in order to provide content or services appropriate to your location.
 •  Analytical: They collect information on the user’s browsing experience on the website. It is usually anonymous, although on occasions it can also be used to uniquely and unmistakeably identify the user in order to obtain reports on the user’s interest in the services offered by the website.

Cookies used

Below you will find a table with the cookies used on this website, including an “intrusiveness level” on a scale of 1 to 3, on which:

 •  Level 1: Cookies strictly necessary for the provision of the service requested by the user.
 •  Level 2: Performance cookies (anonymous) required for content and browsing maintenance. You are only informed of their existence.